Tag Archives: ochrana přírody

Péče o přírodu u Častolovic

Od r. 2007  provádíme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR postupnou péči o  cenné biotopy nacházející se nedaleko Častolovic– vyřezávání náletu dřevin, ruční kosení, ošetření starých ovocných stromů, pastvu ovcí. Tímto tradičním způsobem hospodaření člověka v krajině by měly být podmínky pro výskyt dnes již vzácných druhů rostlin i živočichů obnoveny či zachovány.

Na strmých západních svazích pod kopcem Strýc na rozmezí katastrálních území Hřibiny, Častolovice a Olešnice u Rychnova nad Kněžnou se nachází přírodovědně cenné travní porosty, místy protkané drobnými starými ovocnými sady. Podmínky v území dovolovaly v minulosti vždy pouze extenzivní využívání, plochy byly převážně ručně koseny a využívány pro tradiční pěstování ovoce. Citlivá péče podnítila rozvoj druhově bohatých společenstev kvetoucích luk. Ty však přestaly být na konci minulého století obhospodařovány a postupně došlo k jejich částečné degradaci – rozšíření konkurenčně silných druhů trav a zarůstání náletovými dřevinami.

Přesto se až do dnešní doby zachovaly zbytky těchto polopřírodních biotopů. V bylinném patře se nachází druhy širokolistých suchých trávníků, ovsíkových luk i mezofilních lesních lemů s náletem křovin. Najdeme zde např. dobromysl obecnou (Origanum vulgare), mateřídoušku (Thymus spp.), hořčík jestřábníkovitý (Picris hieracioides), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), chrpu luční ostroperou (Centaurea jacea subsp. oxylepis), oman vrbolistý (Inula salicina), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), svízel severní pravý (Galium boreale subsp. boreale), šalvěj luční (Salvia pratensis), ale i vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) aj. V jarním aspektu pak bohatě kvetoucí koberce jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), prvosenky (Primula sp.) a dalších druhů. Lokalita je významná i entomologicky – není např. vzácnost zde zahlédnout otakárka či jiné vzácnější druhy motýlů.